Reglement Ertwtepikkersquiz

1. Algemeen

1.1. De organisatie van de Ertepikkersquiz (EPQ) is in handen van de leden van het EPQ bestuur in samenwerking met Oranjevereniging Juliana Genderen.

1.2. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams.

1.3. Daar waar verwezen wordt naar de website wordt www.gendersedorpsquiz.nl bedoeld.

2. Teams

2.1. Elk team bestaat uit minimaal 8 en maximaal 15 personen.

2.2. Elk team wijst één van de teamleden aan als captain. Van de teamcaptain dient het e-mailadres te worden doorgegeven aan de organisatie van de EPQ.

2.3. De teamcaptain is woonachtig in Genderen. Voor de overige teamleden is het niet verplicht in Genderen te wonen.

2.4. Elk team is op de quizavond aanwezig op een aan de EPQ door te geven locatie in Genderen. Alle teamleden worden geacht vanuit deze werkplek aan de EPQ deel te nemen.

2.5. Houd er bij de samenstelling van het team rekening mee dat de vragen en opdrachten een volwassen karakter kunnen hebben. We adviseren een minimale leeftijd van 14 jaar.

3. Inschrijven

3.1. Een team kan zich uitsluitend aanmelden voor de EPQ door het volledig ingevulde inschrijfformulier. Dit is te vinden op de website.

3.2. Bij aanmelding dient elk team een eigen (ludieke) teamnaam op te geven.

3.3. Inschrijven voor de EPQ kan tot uiterlijk 1 mei 2020

3.4. De kosten voor deelname aan de EPQ bedragen €25,- per team. Dit bedrag dient vóór 1 mei per bank op rekeningnr. NL53RABO0328801941 t.n.v. Stichting Genderse Dorpsquiz te worden betaald o.v.v. de teamnaam.

3.5. De inschrijving van een team is pas definitief als de organisatie van de EPQ het inschrijfgeld op rekening heeft ontvangen.

3.6. Een aangemeld team neemt deel aan de EPQ als zij per e-mail een bevestiging heeft ontvangen van de organisatie van de EPQ.

4. Deelnemen

4.1. Op woensdag 10 juni 2020 vindt er een informatieavond over de EPQ plaats voor de captains van de deelnemende teams. De teamcaptain of diens plaatsvervanger wordt geacht aanwezig te zijn op deze avond en dient minimaal 18 jaar oud te zijn. Hiervoor ontvangt de teamcaptain een uitnodiging per e-mail.

4.2. Tijdens de informatieavond worden o.a. de spelregels van de EPQ uitgelegd en uitgedeeld en is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

4.3. De quizavond vindt plaats op vrijdag 26 juni 2020 en er is een finale- en uitslagenavond op donderdag 27 augustus 2020.

4.4. De organisatie van de EPQ stelt het quizboek op waarin alle vragen en opdrachten van de EPQ zijn opgenomen. Ieder team ontvangt 2 exemplaren van het quizboek bij aanvang van de quizavond op 21 juni 2019. Er kunnen geen extra exemplaren van het quizboek besteld worden.

4.5. Elk team draagt er zelf zorg voor dat de teamcaptain het quizboek op 26 juni 2020 om 19.00 uur ophaalt in ’t Dorpshuis.

4.6. Het volledig ingevulde quizboek inclusief eventuele bijlage(n) dient diezelfde avond uiterlijk om 23.00 uur, met het hele team  ingeleverd te worden in het ’t Dorpshuis. Inleveren kan vanaf 22:30 uur.

4.7. Bij het niet op tijd inleveren van het quizboek volgt er puntenaftrek. Bij 1-15 minuten te laat 75 punten en bij 16-30 minuten te laat 150 punten. Na 23.30 kan het quizboek niet meer worden ingeleverd.

4.8. Tijdens de finaleavond op 27 augustus 2020 in de tent van Zomerfeest Genderen, zijn er nog extra punten te verdienen tijdens de finaleronde. Deze punten worden opgeteld bij het totaal aantal behaalde punten op de eerdere quizavond.

4.9. De organisatie van de EPQ is gerechtigd teams uit te sluiten van verdere deelname indien zij zich niet houden aan het reglement. Restitutie van inschrijfgeld is hierbij niet aan de orde.

4.10. Elk team wordt geacht 1 deelnemer af te vaardigen voor de geheime proef die op de quizavond uitgevoerd dient te worden.

4.11. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Slecht/onleesbare antwoorden leveren geen punten op.

4.12. Het quizboek mag tijdens de avond uit elkaar worden gehaald, maar moet in de juiste paginavolgorde weer worden ingeleverd. Indien het quizboek niet op de juiste wijze wordt ingeleverd volgt er een puntenaftrek.

4.12. Tijdens de informatieavond, de quizavond en de finaleavond van de EPQ kunnen foto’s, video’s en geluidsopnames worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden van de EPQ. De organisatie gaat ervan uit dat de deelnemers hiertegen geen bezwaar hebben. Mocht dit wel zo zijn, dan dient u dit tijdig kenbaar te maken bij de organisatie van de EPQ.

5. De opdrachten

5.1. Deelnemers mogen bij het maken van de EPQ hulpmiddelen inzetten zoals internet, telefoon, vrienden, familie enz.

5.2. Deelnemers lossen op een bij de organisatie bekende locatie de vragen op en voeren opdrachten uit in het dorp.

5.3. Bij de opdrachten in het dorp is het enkel toegestaan om je als deelnemer te voet of per fiets te verplaatsen. Hierbij moeten de algemeen geldende verkeersregels in acht genomen worden.

5.4. Wanneer de organisatie van de EPQ constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen kan diskwalificatie volgen. Een elektrische fiets is wel toegestaan.

6. Puntentoekenning en uitslagen

6.1. De gegeven antwoorden worden door de organisatie van de EPQ op juistheid beoordeeld en per vraag worden er voor elk juist antwoord punten toegekend. Daarnaast worden er punten toegekend voor de speciale opdrachten, activiteiten en de geheime proef.

6.2. Bij niet eenduidige en/of slecht leesbare antwoorden worden er geen punten toegekend. Indien het quizboek niet op de juiste wijze (foutieve paginavolgorde) wordt ingeleverd, volgt er puntenaftrek.

6.3. Per vraag / opdracht is aangegeven hoeveel punten er voor gescoord kunnen worden. Voor de geheime opdracht geldt een aparte puntentoekenning.

6.4. Tijdens de finaleavond op donderdag 27 augustus 2020 in de feesttent zijn er voor alle teams nog extra punten te behalen bij de afsluitende quizopdracht(en).

6.5 Op donderdag 27 augustus  2020 worden alle deelnemende teams in de uitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal behaalde puntenaantal. Bij een gelijke stand zal de tijd van inlevering van het quizboek op vrijdag 26 juni 2020 bepalend zijn.

6.6. De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de finaleavond. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.

7.Tot slot

7.1. Zowel de organisatie van de EPQ als Oranjevereniging Juliana kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de EPQ. Deelname is dan ook geheel op eigen risico.

7.2. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.